Jobs

Jobs

Prosjektleder

Assignment Description

 • Lede leveransen av signalsystem til de store kommende prosjekter.
 • Fornebubanen inkl. base, på vegne av CBTC-prosjektet.
 • Oppgradert Majorstuen Stasjon
 • Diakonhjemmet Stasjon
 • Være ansvarlig for nødvendige avklaringer og avtaler mellom CBTC-prosjektet, delprosjektene,
 • Følge opp prosjektering av signalsystem for Fornebubanen, Majorstuen og Diakonhjemmet
 • Ved behov og etter avtale følge opp prosjekteringsarbeid både internt og eksternt iht. gjeldende
 • lover og Teknisk Regelverk
 • Avklaringer og oppfølging mot teknisk avdeling og banesjefens avdeling i Sporveien
 • Bidra med faglige innspill i planleggingsfasen. Delta i arbeidet med å utarbeide diverse planer i
 • prosjektet, herunder plan for implementering, stikkprøvekontroller, sjekklister, testplaner (eks
 • fullskalatester), fraviksøknader etc.
 • Sørge for at løsninger og metoder som velges ivaretar trafikksikkerhet i forbindelse med planlegging
 • og gjennomføring av prosjektet og framtidig drift og vedlikehold
 • Støtte andre prosjekter som har behov for avklaringer vedrørende CBTC-system til nye
 • banestrekninger/stasjoner
 • Være CBTC-prosjektets representant i relevante fora.

Qualifications Required

 • Prosjektleder med omfattende erfaring og kompetanse fra prosjektledelse og prosjektering innen lignende prosjekter. Erfaring fra samferdselsprosjekter er en fordel.
 • Kandidaten skal ha relevant teknisk utdanning, på fagskole eller høyskolenivå
 • Kandidaten må ha omfattende erfaring fra prosjektarbeid og kontrollarbeider
 • Erfaring fra byggherrevirksomhet, og kjennskap til det regelverket til kunden.
 • Erfaring fra samhandling mellom prosjekt, linje og eksterne interessenter
 • Erfaring fra kontraktsarbeid, tilbudsevaluering og oppfølging av leverandør
 • Høyere utdanning innen prosjektledelse eller ingeniørfag
 •  Erfaring fra implementering av signalsystemer for jernbane eller t-bane, særlig på rullende materiell
 • Kompetanse innen PRINCE2® prosjektmetodikk
 • Erfaring med/kjennskap til Systems Engineering arbeidsteknikker 
 • Et signalprosjekt av denne størrelsen er virksomhetsovergripende; dette betyr at erfaring med å
 • håndtere sentrale interessenter/aktører i en stor linjeorganisasjon er verdifull
 • Erfaring i bruk av nasjonale og internasjonale RAMS-standarder som CENELEC EN 50126/28/29
 • Forståelse av og erfaring med anvendelse av byggherreforskriften

Duration ASAP - varighet på 2 år med opsjoner på 1 + 1 år. Totalt 4 år.
Location Oslo, StoroApply for this position
Contact
Arvid Grønvoll
+4798286876

Location
Oslo, Storo

Client
en leverandør innen samferdsel

Project
TBA

Pos ID
57895

Published
18 nov 2022