News

Inside Omega

Spotlight: Lars Dalen

Cornerstone of the Finance Department

Lars Dalen has been a cornerstone of Omega since the company’s inception. He is now retiring.

Norwegian text below / Norsk tekst under
Image of Lars Dalen Lars Dalen can look back on 30 years of creating great results alongside valued colleagues. He is now retiring.

“Lars is knowledgeable, has a distinctly sharp memory, and good judgement. The latter has come in handy over the years; there have been plenty of issues and difficult decisions where Lars' good judgement has been valuable,” says founder and Chairman of Omega 365, Sigmund Lunde.

Lars, on the other hand, is not particularly interested in talking about his own achievements throughout his 30 years in Omega. When he started, in 1992, he was given the responsibility of leading all administrative work in the company.

 • Name: Lars Dalen
 • Age: 67
 • From: Ølensvåg, Norway
 • Omega focus: Administration
 • Background: Retires after 30 years in Omega 365
 • Location: Ølensvåg, Norway

“I did everything from negotiating with clients to managing accounts. The tasks varied greatly, but it was a very nice era; especially during the first years, when we were almost like a family at work, where everyone gave a little extra. There were many late nights and weekends at work, and Sigmund was one of the people who helped to keep the pace up.

“Sigmund and I complement each other well, and it was a declaration of trust when he called and wanted me on the team from the start,” says Lars.

Uncharted territory

He has not been concerned with his career path or fancy titles, because, for Lars, work has always been about creating great results alongside valued colleagues and getting things done in a company that has experienced enormous development in the years he has worked here. He has never thought that he had a special title or position, but has instead had his full focus on doing a good job.

“I am lucky to have been involved in everything that has happened over the years. It was a special time when we secured the first agreement with Statoil; it is probably the basis for us being where we are today. To secure that agreement, we had to grow and establish offices abroad. It was a challenging time with a lot of uncharted territory for us.”

“It can be demanding to take big chances, and it is important not to take onboard the potential downfalls in advance,” Lars believes.

Even though his life as a retiree has already started, Lars has promised to continue to contribute with the transition from the ERP system, MarketMaker, to Omega 365, before he retires completely.

“I look forward to retiring as well. It will be nice to be able to go for a walk in nature whenever I want to, and I also like to document and categorize elements of nature, so I should have enough to fill my time with,” says Lars, who has also co-authored books about unique plants from various parts of Norway, including Rogaland county, where Omega HQ is located.

“In addition, I have a daughter who runs a sheep farm, so I will hardly be unemployed.”

Enormous development

Sigmund Lunde is convinced that there is still a need for Lars in the Omega system.

“Lars is a man that truly cares about his colleagues. He is generally in a good mood and often has humorous comments to share," says Sigmund Lunde, founder and Chairman of Omega 365.

“Lars is a man that truly cares about his colleagues. He is generally in a good mood and often has humorous comments to share. He has been, and still is, such a big part of the accounting and salary team in Omega that I'm not sure how we will cope when he retires,” Sigmund states and adds:

“We may need to have him as backup so he can help a little now and then.”

Lars looks back on the enormous development of Omega 365, from a small company in Ølensvåg to the international Group it has become today.

“In recent years, I have worked mostly as an advisor and an extra resource in the Administration Department. There are some cases where you need experience and, ideally, a fair overview to be able to make good decisions. I like working with these overarching issues, and know the Group well. In many ways, I have had a chance to be involved in most of the processes regarding our companies.”

“There is a lot that has been improved over the years, specifically in regard to the great systems that make everyday life both easier and safer,” says Lars.

The dream job

And through 30 years at work, he has never considered changing workplaces.

“Why would I when I have had the dream job. There have been some other job offers over the years, but I have never even considered them.”

About Spotlight

Spotlight highlights and celebrates our team members and their efforts. We believe there are contributions, personalities, and developments throughout Omega 365 that deserve recognition and acknowledgment.
You may have a colleague who has made a breakthrough, improved workplace moral, or secured a client contract – we want to know about them and we want to celebrate them! Nominate a Spotlight candidate by sending your tips to lauren@omega365.com.


Norwegian text

Spotlight: Lars Dalen

Hjørnestein i økonomiavdelingen

Lars Dalen har vært en hjørnestein i Omega siden oppstarten. Nå blir han pensjonist.

Bilde av Lars Dalen Lars Dalen kan se tilbake på 30 år med utvikling og vekst i Omega, og å skape resultatet sammen med gode kollegaer. Nå pensjonerer han seg.

– Lars er kunnskapsrik, har utpreget god hukommelse og godt vet. Det siste har han fått veldig god bruk for opp gjennom årene. Det har vært nok av problemstillinger og vanskelige avgjørelser der Lars sitt gode skjønn har kommet med, sier gründer og styreleder i Omega 365, Sigmund Lunde.

Selv er Lars lite opptatt av å snakke om sine egne prestasjoner gjennom 30 år i bedriften. Da han startet i 1992 fikk han ansvaret for alt administrativt arbeid i selskapet.

 • Navn: Lars Dalen
 • Alder: 67
 • Fra: Ølensvåg, Norge
 • Omega fokus: Administrasjon
 • Bakgrunn: Pensjonerer seg etter 30 år i Omega 365
 • Lokasjon: Ølensvåg, Norge

– Jeg gjorde alt fra å forhandle med kunder til å føre regnskap. Det var allsidige arbeidsoppgaver, men en veldig fin tid. Spesielt de første årene var vi nesten som en familie på jobb der alle gav det lille ekstra. Det ble mange sene kvelder og helger på jobb, og Sigmund var en av de som bidrog til å holde oppe tempoet.

– Sigmund og jeg kjenner hverandre godt og utfyller hverandre bra, det var en tillitserklæring at han ringte og ville ha med meg på laget fra starten, sier Lars.

Upløyd mark

Han er ikke opptatt av karrierestigen eller fine titler, for Lars har det hele tiden handlet om å skape resultatet sammen med gode kollegaer og få noe til i en bedrift som har utviklet seg enormt de årene han har jobbet der. Selv mener han aldri han har hatt en spesiell tittel eller stilling, men at han enkelt og greit har satt søkelys på å gjøre en god jobb.

– Jeg er heldig og har fått være med på alt som har skjedd gjennom årene. Det var spesielt da den første avtalen med Statoil kom på bordet, den er nok grunnlaget for at vi er der vi er i dag. For å sikre den jobben måtte vi vokse og etablere kontor i utlandet, det var en utfordrende tid med mye upløyd mark.

– Det kan være krevende å ta store sjanser, men det er viktig å ikke ta sorgene på forskudd, mener Lars.

Selv om pensjonistlivet nå allerede har startet har Lars lovet å bidra med overgangen fra ERP-systemet MarketMaker til Omega 365 før han trekker seg tilbake.

– Jeg gleder meg til å bli pensjonist også. Det skal bli fint å kunne gå på tur i naturen når jeg har lyst, og jeg liker jo å kartlegge natur så jeg har nok å holde på med, sier Lars som blant annet har vært medforfatter til bøker om floraen diverse steder i landet, blant annet i Vindafjord og i Rogaland.

– I tillegg har jeg en datter som driver gård med sauer, så arbeidsledig blir jeg neppe.

Enorm utvikling

Sigmund Lunde er også overbevist om at det fremdeles er behov for Lars i Omega-systemet.

– Lars er en mann med omsorg for kollegaene sine. Han har godt humør og kommer rett så det er med gode kommentarer, sier gründer og styreleder i Omega 365, Sigmund Lunde.

– Lars er en mann med omsorg for kollegaene sine. Han har godt humør og kommer rett så det er med gode kommentarer. Han har vært og er fremdeles en så stor del av regnskap og lønn i Omega at jeg er usikker på om vi kommer til å klare oss når han takker av, slår Sigmund fast og legger til:

– Kanskje må vi ha han i bakhånd slik at han kan hjelpe til litt i ny og ne.

Lars ser tilbake på en enorm utvikling i Omega 365, fra et lite selskap i Ølensvåg til det internasjonale konsernet det er blitt i dag.

– De siste årene har jeg jobbet mest som rådgiver og ressursperson i avdelingen. Det er noen saker der en trenger erfaring og gjerne litt oversikt for å kunne ta gode avgjørelser. Jeg liker å jobbe med disse overordnede sakene, og kjenner konsernet godt. På mange måter har jeg fått være med i de fleste prosessene rundt alle selskapene våre.

– Det er mye som er blitt bedre også med årene, spesielt har vi fått på plass gode systemer som gjør hverdagen både enklere og sikrere, mener Lars.

Drømmejobben

Og gjennom 30 år på jobb har han aldri vurdert å skifte beite.

– Hvorfor skulle jeg det når jeg har hatt drømmejobben. Det har vært noen tilbud opp gjennom årene, men jeg har aldri vurdert de engang.

Om Spotlight

Spotlight er en serie med saker som fremhever og feirer ansatte i Omega 365 og deres arbeid. Vi tror det er mange bidrag, personligheter og utviklinger i Omega 365 som fortjener annerkjennelse.

Du har kanskje en kollega som har gjort et gjennombrudd, forbedret moral på arbeidsplassen eller sikret seg en kundekontrakt – vi vil gjerne vite om dem og feire dem! Nominer en Spotlight-kandidat ved å sende tips til lauren@omega365.com.