News

Inside Omega

Omega 365 Consulting AS wins new framework agreement with Aibel AS

Omega 365 Consulting has recently signed a new framework agreement for consulting services with Aibel. The agreement has a duration of two years with options of extending up to a total of eight years.

Norwegian text below / Norsk tekst under
Project Consultants Managers Terje Aarekol and Leon Dyngeland, along with General Manager Anders Lunde, are looking forward to the new framework agreement with Aibel.

Omega 365 Consulting has also had a framework agreement with Aibel for the past seven years.

“This is a large and important client for us who we have worked closely with for many years. This means that we know the client’s needs well and can find the right consultants that they need more easily,” says General Manager in Omega 365 Consulting, Anders Lunde.

Delivering project personnel

Project Consultants Manager Vibeke Monsen Snarberg points out that Omega 365 Consulting has worked closely with Aibel over several years and knows the company well.

Through the agreement, Omega 365 Consulting will deliver project personnel who are specialists in engineering, administration, and IT. In the tender process, aspects such as capacity, qualifications, and local presence, regarding the supplier, were emphasized.

“We have had positive experiences collaborating with Aibel over the years, and we are on the ground in the locations where Aibel needs personnel. It is also an advantage that we have good capacity and know both Aibel and their market well, in addition to having great systems for the recruitment and administration of personnel,” says Project Consultants Manager in Omega 365 Consulting, Vibeke Monsen Snarberg. She emphasizes that a personal touch, when working with the consultants, is also important.

Long-term contract

“The contract is long term and provides great security for both us and the consultants who work in Omega 365 Consulting. Aibel is a large and reputable company in the market, and they always have exciting projects,” says Snarberg.

Aibel is a full-range supplier of innovative and sustainable solutions for energy companies and is one of the largest supplier companies on the Norwegian continental shelf.

About Omega 365 Consulting AS

Omega 365 Consulting assists clients by providing personnel to projects in sectors such as oil and gas, energy, infrastructure and buildings, and more, in Norway and around the world. The company delivers project personnel within areas of expertise such as engineering, IT, project management, construction, infrastructure, subsea, and maritime operations. For delivery of IT, subsea and maritime personnel Omega 365 Consulting works closely with Omega 365 Solutions and Omega Subsea. This Norwegian company has approximately 716 consultants currently on assignment and is located at Omega 365’s offices in Stavanger, Ølensvåg, Oslo, and Bergen.

Omega 365 Consulting is one of several subsidiaries in the Omega 365 Group, which has a total of 1685 employees. The group delivers software solutions, project personnel, engineering and architectural solutions, and design and communications solutions to clients and projects globally.


Norwegian text

Omega 365 Consulting AS vinner ny rammeavtale med Aibel AS

Omega 365 Consulting har nylig signert ny rammeavtale for konsulenttjenester med Aibel, avtalen har en varighet på to år med opsjoner opp mot totalt åtte år.

Avdelingslederne Terje Aarekol og Leon Dyngeland, sammen med daglig leder Anders Lunde i Omega 365 Consulting, gleder seg over ny rammeavtale med Aibel.

Omega 365 Consulting har også hatt rammeavtale med Aibel de siste syv årene.

— Dette er en stor og viktig kunde for oss, som vi har jobbet tett sammen med i mange år, noe som også fører til at vi kjenner kundens behov godt og lettere kan finne frem til de rette konsulentene som kunden trenger, sier daglig leder i Omega 365 Consulting, Anders Lunde.

Skal levere prosjektpersonell

Avdelingsleder i Omega 365 Consulting, Vibeke Monsen Snarberg, viser til at Omega 365 Consulting har samarbeidet tett med Aibel over flere år og dermed kjenner selskapet godt.

Gjennom avtalen skal Omega 365 Consulting levere prosjektpersonell som er spesialister innen ingeniørfag, administrative fag og IT. I anbudsrunden ble det blant annet lagt vekt på kapasitet, kvalifikasjoner og lokal tilstedeværelse hos leverandøren.

– Vi har gode samarbeidserfaringer med Aibel gjennom disse årene, og vi er til stede på de lokasjonene der Aibel trenger personell. Det er også en fordel at vi har god kapasitet og kjenner både Aibel og markedet deres godt, i tillegg til at vi har gode systemer for rekruttering og administrasjon av personell, mener avdelingsleder i Omega 365 Consulting, Vibeke Monsen Snarberg. Hun legger vekt på at personlig preg i arbeidet med konsulentene er viktig.

Langsiktig kontrakt

– Kontrakten er langsiktig, og gir en stor trygghet for både oss og konsulentene som jobber i Omega 365 Consulting. Aibel er en seriøs og stor aktør i markedet som alltid har spennende prosjekter, sier Snarberg.

Aibel er en totalleverandør av innovative og bærekraftige løsninger for energiselskaper, og er en av de største leverandørselskapene på norsk sokkel.

Om Omega 365 Consulting AS

Omega 365 Consulting AS bistår kunder med ekspertise for prosjektgjennomføring innen sektorer som olje og gass, energi, infrastruktur og bygg med mer, i Norge og internasjonalt. Selskapet leverer prosjektpersonell innen kompetanseområder som ingeniørfag, IT, prosjektledelse, konstruksjon, infrastruktur, subsea og maritime operasjoner. For levering av IT-, subsea- og maritimt personell jobber Omega 365 Consulting tett med Omega 365 Solutions og Omega Subsea. Dette norske selskapet har ca. 716 konsulenter på oppdrag og er lokalisert ved Omega 365s kontorer i Stavanger, Ølensvåg, Oslo og Bergen.

Omega 365 Consulting er et av flere datterselskap i konsernet Omega 365, som totalt har 1685 ansatte. Konsernet leverer programvareløsninger, prosjektpersonell, ingeniør- og arkitektløsninger og design- og kommunikasjonsløsninger til kunder og prosjekter globalt.